germantitle.gif (2071 bytes)

 

The New School of English T�rk�e Ana Sayfas�na Ho�geldiniz.

G�n�m�zde d�nya pazar�n�n motoru olan dil �ngilizcedir. Hangi mesle�i se�erseniz se�in, �ngilizce konu�abilme ve anlama yetene�i, ba��ms�z dil ��rencisine hayatta �ok daha fazla kap�lar a�ar. D�nya para piyasalar�, uluslararas� ticaret, bilimsel ve akademik dergiler, turizm ve seyahat (tabii, siber alemi belirtmeye gerek bile yok), ileti�im ortam� olarak hep �ngilizceye dayan�rlar.

Bir �ngilizce kursu se�ece�iniz zaman kalite belirtilerine dikkat etmelisiniz. The New School of English, Cambridge, 20 y�ldan beri British Council (�ngiliz K�lt�r Heyeti) taraf�ndan verimli bir kurulu� olarak tan�nmaktad�r. En kaliteli ��retim, ilgi ve bak�m ve konaklama olanaklar�n� sa�l�yoruz. �ngilizceyi yeti�kinlere yabanc� dil olarak ��retmek bizim uzmanl�k alan�m�zd�r. Hedefimiz, 2000'lerde ama�lar�n�za ula�man�za yard�mc� olmakt�r. Daha ilk ��renmeye ba�layanlardan ileri d�zeydeki ��rencilere kadar t�m d�zeylerde 2 - 36 haftal�k �ngilizce kurslar�m�z var. Ba�lama tarihlerimiz sizin ihtiya�lar�nza uygun olarak esnektir. 37 y�l� a�k�n bir deneyime sahip, k���k, profesyonel ve g�ler y�zl� bir ba��ms�z dil ��renme merkeziyiz. E�er �ngilizcenizi geli�tirmek istiyorsan�z, okumaya devam edin!

 

The New School of English
52 Bateman Street, Cambridge
CB2 1LR �ngiltere
Tel: +44 (0)1223 358089
Faks: +44 (0)1223 315276
E-posta:
[email protected]
M�d�r: Mr T.Hedger

Member of the Association of Recognised English Language Services
Association of Recognised English Language Services Birli�i �yesidir

Recognised by the British Council
�ngiliz K�lt�r Heyeti taraf�ndan tan�nmaktad�r.

Cambridge�e Ula��m

T�m Londra Havalimanlar�ndan taksiyle aktarma olana�� sa�l�yoruz. E�er s�n�rl� bir b�t�eyle geliyorsan�z, sefer saatleri, bilet �creti ve �deme �ekli de dahil olmak �zere otob�s servisleri hakk�nda kapsaml� bilgi verebiliriz. Vize bilgileri. AET �yesi olmayan bir �lkeden geliyorsan�z �ngiltere�ye girebilmek i�in vize alman�z gerekecektir. Okul size vize alman�za yard�mc� olacak bir Kay�t Belgesi g�nderebilir. Bu belgeyi size ancak 100 Sterlin tutar�nda bir depozito ya da kurs �cretinin t�m�n� bize �nceden g�rderdi�iniz takdirde g�nderebiliriz. �ngiltere�ye ��renci vizesiyle girdikten sonra Okula kayd�n�z� yapt�rmad���n�z takdirde vize �artlar�n�z� ihlal etmi� olaca��n�za dikkatinizi �ekeriz.

Cambridge�de Ya�am

��rencilerimizin hepsi ailelerin yan�nda pansiyoner olarak kalmaktad�r. Bu, �ngilizce ��renmek i�in m�kemmel ve maliyet etkin bir y�ntemdir. T�m k�lt�rel, dini ve beslenmeye y�nelik gereksinmelerinizi kar��layacak �ok geni� bir yelpazeyi kapsayan ailelerimiz vard�r. Size, emniyetli, temiz ve rahat bir yuva sa�lamak i�in her t�rl� �zen g�sterilmektedir. D�nyan�n en b�y�k ��renim merkezlerinden biri olan Cambridge, g�zal�c� mimarisi, a��k parklar� ve Cam nehri �zerindeki �zg�n kay�klar�yla �nl�d�r. M�kemmel al��veri� olanaklar�, �ok �e�itli lokanta ve publar�, canl� bir gece hayat� bulunan kent trenle Londra�ya sadece bir saatlik mesafededir. Erasmus, Isaac Newton, Wittgenstein, Stephen Hawkings ve Prens Charles�a esin kayna�� olan bir ortamda ��renim f�rsat�n� ka��rmay�n!


Taksitli �deme Kolayl���

12 hafta veya daha uzun s�reli kurslara kaydolan ��renciler taksitli olarak �deme yapabilirler. Bu, �nemli bir kolayl�k sa�layabilir! ��renciler kursa ba�lamadan birka� ay �nce veya okula gelince �deme yapmaya ba�layabilirler. Daha fazla bilgi i�in +44 1223 315276 numaraya faksla ya da [email protected] adresine elektronik posta ile ba�vurun.

Kay�t �creti al�nmaz. Kurs �creti; diploma ve ��renim raporunu, ders kitab�n� ve New School ve Cambridge i�in rehberleri de i�erir. �demeler kredi kart� (Mastercard veya Visa), banka havalesi, �ngiliz Sterlini cinsinden seyahat �eki, �ngiltere bankalar�na ait �ek, Euro Cheque ve nakit (�ngiliz Sterlini) olarak yap�labilir.

 

The Information Technology Centre�imdi ne yapmal�y�m?

Acendan�za bir g�z at�n, anne baban�zla veya patronunuzla g�r���n! Kay�t formunu doldurup bize fakslay�n, sonra da seyahat acentenize ba� vurun! �stek �zerine eski ��rencilerimiz olan yurtta�lar�n�z� referans g�sterebiliriz. Bekliyoruz; Cambridge�de, The New School of English�de g�r��mek �zere!

Ana Sayfa (�ngilizce)